خوشبوکننده بدن


دئودورانت‌ها با باکتری‌هایی که مسئول تولید بوی بدن هستند مبارزه می‌کنند. دارای فعال‌های بوزدایی هستند که مانع رشد باکتری می‌شوند یا حتی تعداد باکتری‌ها را در زیر بغل کاهش می‌دهند. 

ضدتعریق‌ها دارای فعال‌ها ضدعرق هستند - مثل نمک‌های آلومینیوم که تولید عرق را از غدد عرق کاهش می‌دهند زیرا پلاک‌های ژل موقتی در بخش‌های بالاتری سوراخ‌های عرق زا ایجاد می‌کنند. این پلاک‌ها بعد از مدتی با کنش مکانیکی و فرآیند طبیعی بازسازی پوست از بین می‌روند. ضدتعریق‌ها همچنین اثر بوزدایی دارند زیرا به دلیل pH کمتر و کاهش رطوبت زیر بغل مانع رشد باکتری‌ها می‌شوند.